Kamień Krajeński leży w środkowej części Pojezierza Krajeńskiego (w północno-zachodniej części województwa kujawsko – pomorskiego).

Miasto zało­żo­ne zostało na miej­scu osa­dy Waw­rzysz­ko­wo, któ­ra w 1237 roku wraz z okoliczny­mi wsiami utwo­rzy­ła klucz dóbr arcy­bi­sku­pów gnieź­nień­skich. 11 lute­go 1359 r. doku­ment loka­cyj­ny wydał arcy­bi­skup Jaro­sław Bogo­ria Skotnic­ki, a potwier­dził go w 1360 roku król Kazi­mierz Wiel­ki. Już w XV stu­le­ciu Kamień był lokal­nym ośrod­kiem admi­ni­stra­cyj­nym i sądow­ni­czym na kre­sach archidiecezji. Ran­gę gro­du umoc­ni­ło powsta­nie w 1512 roku archi­dia­ko­na­tu kamień­skie­go obejmują­ce­go kil­ka deka­na­tów.

W cza­sach zabo­ru pru­skie­go miej­sco­wość nazy­wa­no Kamin lub Cam­min, a po 148 latach nie­wo­li przyjęto (w 1920 r.) nazwę Kamień Pomor­ski. Po zakoń­cze­niu II woj­ny świa­to­wej, od 1951r. mia­sto przy­bra­ło swą, obec­ną peł­ną nazwę – Kamień Kra­jeń­ski.

 

Miasto Kamień Krajeński do dzisiaj zachowało średniowieczne rozplanowanie, w kształcie wydłużonego prostokąta z rynkiem pośrodku. Zabytkowy układ przestrzenny miasta pochodzi z okresu lokacji. W większości zachowały się zabudowania z I połowy XIX wieku (domy murowane z cegieł, otynkowane w większości parterowe, ułożone kalenicowo).

W centrum miasta znajduje się obszerny rynek ze stylową fontanną, którą ufundowano z okazji 650-lecia nadania praw miejskich.  Główną osią miasta jest oś wschód-zachód z ul. Główną. Przejezdni zwracają uwagę na drogę prowadzącą wprost do bram kościoła.

Pomiędzy stadionem a kościołem można zobaczyć fragment średniowiecznych murów obronnych, które otaczały Kamień. Do dzisiaj pozostało tylko kilkadziesiąt metrów (większość wykorzystano do odbudowy miasta po wielkich pożarach w XIX wieku). Ruiny stanowią cenny pomnik historii miasta.

Kamień Krajeński pięknieje od lat – poszerzana jest oferta rekreacyjna plaży, zaplanowano rewitalizację parku.

 Źródło: „Kamień Krajeński i okolice. Przewodnik turystyczny z planem miasta” pod red. Władysław Dobber, Joanna Miotk, Sępólno Krajeńskie, 2009

Strona internetowa http://www.parafiakamien.pl/?page_id=33